โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสำรวจและศึกษาพันธุ์ของจำปาดะเกิดขึ้นที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล