โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการวิจัย เครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ


ชื่อผู้วิจัย
นายเสรี หนูหลง และนายศุภชัย แก้วจัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนันสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


  ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันจำปะดะถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ซึ่งมีมูลค่าทางการค้าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลจำปาดะสุกและจำปาดะทอด เป็นส่วนใหญ่ จากการสอบถามกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายผลจำปาดะและจำปาดะทอดในจังหวัดสตูล ยังมีปัญญาในเรื่องของการแปรรูปที่ยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควร โดยเฉพาะเมล็ดจำปาดะซึ่งทางกลุ่มวิจัยคิดว่าน่าจะมีการนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ มากกว่าที่เกษตรกรจะนำไปต้มสุกเพียงอย่างเดียวเช่นการทำเมล็ดจำปาดะฉาบ เมล็ดจำปาดะทอด เมล็ดจำปาดะตากแห้ง เป็นต้น แต่เนื่องจากยังไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูป คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้นำเมล็ดจำปาดะไปแปรรูปได้สะดวกยิ่งขี้นดั้งนั้นหากมีการออกแบบ และสร้างเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะขึ้นมา ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแปรรูปเมล็ดจำปาดะของกลุ่มเกษตรกรได้ ทั้งยังช่วยลดการใช้แรงงานคนในการที่จะหั่นเมล็ดจำปาดะ ลดเวลาความล่าช้าในการหั่นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหในขณะทำงาน และยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนอีกทางหนึ่งด้วย

  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดจำปาดะ
2. เพื่อศึกษาการออกแบบ และสร้างเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ
3. เพื่อทดสอบและประเมินผลของเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ

  แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ ระยะเวลา ความสะดวก ความปลอดภัยในการทำงาน และการสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อใช้เป็นประเด็นปัญหาในการออกแบบเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะ ต้นแบบ
2. ออกแบบการทดลอง โดยกำหนดวิธีการทดลองและกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ เพื่อใช้ในการออกแบบ และวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะต้นแบบ ในด้านรูปแบบ ด้านโครงสร้าง จากนั้นตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทดลองใช้งานเบื้องต้น โดยนำเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะต้นแบบไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล นำผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติ เพื่อสรุปผลอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพของเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะต้นแบบ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างเครื่องหั่นเมล็ดจำปาดะต้นแบบ
2. เกษตรกรสามารถแปรรูปเมล็ดจำปาดะเพิ่มมากขึ้น
3. มีความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการหั่นเมล็ดจำปาดะ